โจทย์ฟิสิกส์

posted on 09 Sep 2011 21:32 by blackknife

1.วัตถุชิ้นหนึ่ง เคลื่อนที่ออกจากภาวะนิ่งโดยไถลงมาตามระนาบเอียงด้วยความเร่งคงที่ และเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 9 เมตร ใน 3วินาที จงหาความเร่งของการเคลื่อนที่ และเวลาทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นเคลื่อนที่จนมีความเร็วเป็น 24 เมตร/วินาที

คิดช่วงแรก
S=ut+t1/2at 2
9=0+1/ 2 (a) (3) 2
a= 2 m/s2


คิดเวลาทั้งหมดจากจุดเริ่มต้น, จนมีความเร็วปลาย 24 m/s
V=u+at
24=0+2t
t=12 วินาที


2.กระสุนปืนวิ่งทะลุกำเพงหนา 4 ซม. ตามแนวตั้งฉากกับกำเพง ความเร็วกระสุนปืนลดลงจาง 60 เมตร/วินาที  เป็น 20 เมตร/วินาที  จงหาเวลานานที่กระสุนปืนวิ่งผ่านกำเพง
S = (u + v) 1/2  t
4/100=20+601/2 t
t= 0.04/40
t=0.001s3.เทวัตถุชิ้นหนึ่ง  เคื่อนด้วยความเร่งคงตัวใน 3 วินาที เคลื่อนได้ระยะทาง 81 เมตร ต่อไปเคลื่อนที่โดยไม่มีความเร่งความเร่ง,พบว่าใน 3 วินาทีต่อไป เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 72 เมตร จงหาความเร็วต้น และความเร่ง
คิดช่วงเรก
S = (u + v)/2 * t
81=24-u/2*3
u=30m/s
คิดช่วงเรก                
V=u+at
24=30+a(3)
A= -2 m/s2

คิดช่วงหลัง
ความเร็วคงที่ V= s/t
                         =72/3 m/s
                         =  24 m/s

4. รถ AกับรถB ออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันแต่จุดเริ่มต้นของ A อยู่ข้างหลัง B  และรถทั้งสองคันมีความเร่ง 6 m/s2 และ 4 m/s2  ตามลำดับรถทั้งสองคันจะทันกันเมื่ รถ B เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 60 เมตร จงหาว่าจุดเริ่มต้นเคลื่อนที่ของรถทั้งสองคันห่างกันเท่าใด
S1 = ut+1ส่วน2 คูนat2
60=1/2*4t2
T=30
S2 = ut+1/2 at2
=1/2*6*302
=90m
S1 -S2 = 90-60 m
= 30 m

5.วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 m/s ไปทางทิศตะวันตก จากนั้นได้รับความเร่ง 10 m/s2 ไปทางทิศตะวันออก เป็นเวลา 5 s จงหาความเร็วของวัตถุ
V=u+at
=40-10 (5)
= -10 m/s  ทิศตะวันออก


6.วัตถุมวล 10 kg  เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีความเร็วต้น 20 m/s มีความเร่ง 5 m/s2 ถ้าให้เคลื่อนที่เป็นเวลา 20 s จะมีความเร็วเท่าใร
V=u+at
  =20+5(20)
  =20+100
  =120 m/s

7.รถบรรทุก และรถเก๋งออกจากจุดเริ่มต้นแนวเดียวกันกับจากจุดหยุดหนึ่งไปรับความเร่ง 2 และ 3 m/s2 ตามลำดับ จงหาว่าอีก 6 วินาทีต่อมา รถเก๋งจะอยู่หน้ารถบรรทุกกี่เมตร
SA = ut+1ส่วน2 คูนat2
        =0+1/2*2(6) 2
        = 36 m
SB = ut+1/2 at2
        =0+1/2*3 (6) 2
        = 54 m
B  A=54-36
        =18 m

8.ในการแข่งขันวิ่งระยะทาง 200 เมตร  มีนักกีฬาคนหนึ่งวิ่งด้วยความเร่งสม่ำเสมอนับตั้งแต่เริ่มออกเป็นเวลา 5 วินาที ได้ระยะทาง 40 เมตร แล้ววิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่จนเข้าเส้นชัย จงหาว่านักกีฬาคนนี้ใช้เวลาในการวิ่ง 200 เมตร  นานกี่วินาที

ตอนแรก  ความเร่งสม่ำเสมอ
S = (u + v)1/2*t
40 = v+0/t*5
V = 16 m/s

   ช่วงหลังความเร็วคงที่
V =  6 m/s
ระยะทางที่เหลือ = 200-40 m = 160 m
t = s/v                = 160/60     = 10 s
  เวลารวม  5+10 = 15 s


9. จรวจลำหนึ่งทะยานขึ้นจากพื้นโลกในแนวดิ่ง  ด้วยความเร่ง 15 เมตร/วินาที  60  วินาที  จรวดลำนี้จะอยู่สูงจากพื้นโลกกี่เมตร
S=ut+1ส่วน2 คูนat2  
  = 0 + ½ * 15 (60 ) 2
  = ½ * 54000
  = 27000 m
10. รถไฟขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุดจุดหนึ่งด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่ง  และมีความเร่ง 2 m/s2  เมื่อผ่านไป 10 วินาที มีความเร็วเป็น 40 เมตร/วินาที  ขณะนั้นหัวรถไฟอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น  เป็นระยะทางเท่าใด
วิธีที่ 1;  V = u+at
            40 = u + 2*(10)
             u = 40/20
จาก       u = 20 m/s
             S = (u+v)/2 *t  =(20 + 40/2 )*10 = (60/2)*10  = 300 m


11.    จุดคอดรค์กระเด็นหยุดจากปากขวดขึ้นในแนวดิ่ง  กระทบหลอดไฟ  ซึ่งอยู่สูงขึ้นไป  4 เมตร  จากปากขวดในเวลา 0.4 วินาที  จงหาอัตราเร็วของจุดคอรค์ ขณะกระทบหลอดไฟในหน่วย  เมตร/วินาที
                                               สูตร   V = u + gt
                                                          V =  u – 10 * 0.4 ............... (1)
                                                 สูตร   S = (v+u)/2   * t
                                                           4 = (v+u)/ 2  *0.4 ............. (2)
                                                  จาก  (1),(2)  V = 8  m/s
                          u = 12  m/s

12.ปาวัตถุก้อนหินในแนวดิ่ง  จากพื้นด้วยความเร็ว 40 m/s  จะสิ้นเวลานานเท่าใด  วัตถุถึงจะอยู่สูงจากพื้นดิน 60 เมตร
สูตร  S = ut +1/2 gt2
60 = 40t + ½  (-10) t2
                       เอา 2 หารตลอด  12 = 8t - t2
                                     t2 – 8t + 12 = 0
                               ( t - 2) ( t – 6 )  = 0
                                                    t  =  2 , 6   s

13. ปล่อยหินก้อนหนึ่งตกลงไปจากปากเหวซึ่งลึก  500  เมตร  ถ้าความเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ  250  เมตร/วินาที  จงหาว่าจะได้ยินเยงก้อนหินกระทบกับเหว หลังจากปล่อยหินตกจากปากเหวแล้ว  เป็นเวลานานเท่าใด
หาเวลาที่ก้อนหินเคลื่อนที่ลงไป
S = ut + ½  gt2
   500 = 0 + ½ (10) t21
              t1  = 10   .....................(1)


หาเวลาที่เสียงเคลื่อนที่ขึ้นมา   (ด้วยความเร็วคงที่)
   V =  S/t
250 = 500 / t2
t2 = 2 วินาที

14. บอลลูนลูกหนึ่งกำลังลอยขึ้นไปตรง ๆ  ด้วยความเร่งคงที่  10 เมตร/วินาที  เมื่อขึ้นไปได้ 40 เมตร ปรากฏว่าถุงทรายหนึ่งตกลงมา  จงหาว่าจะตกถึงพื้นในเวลากี่วินาที

                        S = ut + ½  gt2
                     -40 = 10t – ½ *10t 2
              t 2 -2t -4 = 0
( t – 4 ) ( t + 2 )  =0
                         t  = 4  และ -2 วินาที
                         t = 4 วินาที

 

 

 
15. วัตถุหนึ่งไถลไปบนพื้นด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ปรากฏว่าวัตถุนี้ไถลไปได้ไกล 20 เมตร จึงหยุด จงหาความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะ 15 เมตร

อันดับแรกให้หา a
u=10        vกำลัง2=uกำลัง2+2as
v=0          0=10กำลัง2+2a20
s=20       -100=40a
a=?         a= -2.5

ต่อไปหาระยะ15m
u=10         vกำลัง2=uกำลัง2+2as
s=15         vกำลัง2=10กำลัง2+2(-2.5)15
a= -2.5     vกำลัง2=100-75
v=?           vกำลัง2=25
                v= 5 m/s
16. มีแม่บ้านคนหนึ่งยกกล่องมวล 6 กิโล เดินไปในแนวราบ 10 ม. และขึ้นลิฟ 10 ชั้น ในระยะทางชั้นละ 2 เมตรจงหาว่าแม่บ้านใช้งานเท่าไร

แนวราบ
W=F*SCOS90
   =60*10*0
   =0 J


ขึ้นลิฟ
W=F*SCOS0
   =60*20*1
   =1200
 
17.ลุงขาวแบกข้าวสารมวล 50 กิโลกรัม ขึ้นรถสูง 2 เมตร
 
W=F*Scos0
 
F = mg
 
W = mgcos0
     = 50*10*2
     = 1000 N
 
 
18.วัตถุชิ้นหนึ่ง เคลื่อนที่ออกจากภาวะนิ่งโดยไถลงมาตามระนาบเอียงด้วยความเร่งคงที่ และเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 9 เมตร ใน 3วินาที จงหาความเร่งของการเคลื่อนที่ และเวลาทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นเคลื่อนที่จนมีความเร็วเป็น 24 เมตร/วินาที

คิดช่วงแรก
S=ut+t1/2at 2
9=0+1/ 2 (a) (3) 2
a= 2 m/s2


คิดเวลาทั้งหมดจากจุดเริ่มต้น, จนมีความเร็วปลาย 24 m/s
V=u+at
24=0+2t
t=12 วินาที


19.กระสุนปืนวิ่งทะลุกำเพงหนา 4 ซม. ตามแนวตั้งฉากกับกำเพง ความเร็วกระสุนปืนลดลงจาง 60 เมตร/วินาที  เป็น 20 เมตร/วินาที  จงหาเวลานานที่กระสุนปืนวิ่งผ่านกำเพง
S = (u + v) 1/2  t
4/100=20+601/2 t
t= 0.04/40
t=0.001s


20.เทวัตถุชิ้นหนึ่ง  เคื่อนด้วยความเร่งคงตัวใน 3 วินาที เคลื่อนได้ระยะทาง 81 เมตร ต่อไปเคลื่อนที่โดยไม่มีความเร่งความเร่ง,พบว่าใน 3 วินาทีต่อไป เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 72 เมตร จงหาความเร็วต้น และความเร่ง
คิดช่วงเรก
S = (u + v)/2 * t
81=24-u/2*3
u=30m/s
คิดช่วงเรก                
V=u+at
24=30+a(3)
A= -2 m/s2

คิดช่วงหลัง
ความเร็วคงที่ V= s/t
                         =72/3 m/s
                         =  24 m/s

21. รถ AกับรถB ออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันแต่จุดเริ่มต้นของ A อยู่ข้างหลัง B  และรถทั้งสองคันมีความเร่ง 6 m/s2 และ 4 m/s2  ตามลำดับรถทั้งสองคันจะทันกันเมื่ รถ B เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 60 เมตร จงหาว่าจุดเริ่มต้นเคลื่อนที่ของรถทั้งสองคันห่างกันเท่าใด
S1 = ut+1ส่วน2 คูนat2
60=1/2*4t2
T=30
S2 = ut+1/2 at2
=1/2*6*302
=90m
S1 -S2 = 90-60 m
= 30 m

22.วัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 m/s ไปทางทิศตะวันตก จากนั้นได้รับความเร่ง 10 m/s2 ไปทางทิศตะวันออก เป็นเวลา 5 s จงหาความเร็วของวัตถุ
V=u+at
=40-10 (5)
= -10 m/s  ทิศตะวันออก


23.วัตถุมวล 10 kg  เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีความเร็วต้น 20 m/s มีความเร่ง 5 m/s2 ถ้าให้เคลื่อนที่เป็นเวลา 20 s จะมีความเร็วเท่าใร
V=u+at
  =20+5(20)
  =20+100
  =120 m/s

24.รถบรรทุก และรถเก๋งออกจากจุดเริ่มต้นแนวเดียวกันกับจากจุดหยุดหนึ่งไปรับความเร่ง 2 และ 3 m/s2 ตามลำดับ จงหาว่าอีก 6 วินาทีต่อมา รถเก๋งจะอยู่หน้ารถบรรทุกกี่เมตร
SA = ut+1ส่วน2 คูนat2
        =0+1/2*2(6) 2
        = 36 m
SB = ut+1/2 at2
        =0+1/2*3 (6) 2
        = 54 m
B  A=54-36
        =18 m

25.ในการแข่งขันวิ่งระยะทาง 200 เมตร  มีนักกีฬาคนหนึ่งวิ่งด้วยความเร่งสม่ำเสมอนับตั้งแต่เริ่มออกเป็นเวลา 5 วินาที ได้ระยะทาง 40 เมตร แล้ววิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่จนเข้าเส้นชัย จงหาว่านักกีฬาคนนี้ใช้เวลาในการวิ่ง 200 เมตร  นานกี่วินาที

ตอนแรก  ความเร่งสม่ำเสมอ
S = (u + v)1/2*t
40 = v+0/t*5
V = 16 m/s

   ช่วงหลังความเร็วคงที่
V =  6 m/s
ระยะทางที่เหลือ = 200-40 m = 160 m
t = s/v                = 160/60     = 10 s
  เวลารวม  5+10 = 15 s

26. จรวจลำหนึ่งทะยานขึ้นจากพื้นโลกในแนวดิ่ง  ด้วยความเร่ง 15 เมตร/วินาที  60  วินาที  จรวดลำนี้จะอยู่สูงจากพื้นโลกกี่เมตร
S=ut+1ส่วน2 คูนat2  
  = 0 + ½ * 15 (60 ) 2
  = ½ * 54000
  = 27000 m
 
 
27. รถไฟขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุดจุดหนึ่งด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่ง  และมีความเร่ง 2 m/s2  เมื่อผ่านไป 10 วินาที มีความเร็วเป็น 40 เมตร/วินาที  ขณะนั้นหัวรถไฟอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น  เป็นระยะทางเท่าใด
วิธีที่ 1;  V = u+at
            40 = u + 2*(10)
             u = 40/20
จาก       u = 20 m/s
             S = (u+v)/2 *t  =(20 + 40/2 )*10 = (60/2)*10  = 300 m
 
 
28.วัตุหนึ่งถูกปล่อยลงมาในแนวดิ่ง โดยวัตถุนั้นจะตกถึงพื้นในเวลา 5 วินาที ถ้าวัตถุหนัก 1 กิโลกรัม จงหาโมเมนตัมของวัตถุ
จากความสัมพันธ์ V = u + gt
                            = 0 + 10 * 5
                            = 50 m/s
จากความสัมพันธ์โมเมนตัม P = mv
                                          = 1 * 50
                                          = 50 kg*m/s
 
 
29.ลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s ชนกับพื้นดินและกระดอนขึ้นในทิศทางตรงกับข้ามกับตอนแรกด้วยความเร็วเท่าเดิม จงหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลง
จากความสัมพันธ์ โมเมนตันที่เปลี่ยนแปลง(การดล)  P = mv-mu
                                                                             = 0.5 * (-10) - 0.5 (10)
                                                                             = (-5) - 5
                                                                             = -10 kg*m/s
โมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลง  -10 kg*m/s
 
 
30.

31. 

 

32. 

33. 

 

 

 34.

 

 

35.

 

 

36.

 

 

 

37.

 

 

38.

 

 

 

39.

 

 

40.

 

 

 

41.

 

42.

 

 

 

43.

 

 

44.

 

 

 

 

45.

 

 

 

45.

 

 

 

46.

 

 

 

47.

 

 

 

48.

 

 

49.

 

 

50.

 

 

 

 

_______________________

 

ครบ =-=

edit @ 9 Sep 2011 22:05:22 by BlackKnife

Comment

Comment:

Tweet

รถยน a เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ 4m/s ต่อมาอีก2วินาที รถb เริ่มเคลื่อนที่จากจุดนั้นด้วยความเร็วต้น 5m/s และมีความเร่ง =3 รถทั้งสองจะทันกันเมื่อใด หายังไงค้ะ

#6 By punch (171.7.184.238) on 2015-12-14 20:17

#5 By (49.230.238.234|49.230.238.234) on 2015-09-06 15:41

tongue embarrassed embarrassed embarrassed

#4 By ืท้ทท้ (124.122.153.42|124.122.153.42) on 2015-07-27 10:27

ฝากคำถามช่วยเฉยให้ด้ค่ะ
นาย ก. สามารถขว้างลูกบอลได้ไกล 100 เมตร  โดยลูกบอลมีความเร็ว V0 ขณะที่หลุดจากมือนาย ก พอดี ถ้ามีกำแพงแข็งแนวดิ่งมากั้นอยู่เบิ้องหน้าซึ่งห่างจากนาย ก 80 เมตร จงหาว่าลูกบอลตกถึงพื้นห่างจากนาย ก เท่าไร ช่วยเฉลยให้ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะembarrassed

#3 By merry stream (171.99.134.138|171.99.134.138) on 2015-05-27 19:40

ชอบมากเลยค่ะ มีประโยชน์มากbig smile

#2 By sawasdee (49.230.83.148|10.9.170.233, 49.230.83.148) on 2014-07-05 13:46

ขณะเครื่องบินกำลังจอดความเร็วดมื่อล้อสัมผัสพื้นที่ตอนแรกมีค่า 90 m/s หลังจากนั้นเครื่องบินยังเคลื่อนที่ต่อไปอีก 100 m จึงจอดสนิท จงหาความเร่งและเวลาเครื่องบินที่ใช้ในการลงจอด หาวิธีทำให้หน่อย

#1 By test (103.7.57.18|118.174.110.213) on 2013-07-11 14:30